دفتر مرکزی: ۶۶۰۹۷۸۵۱     مرکز تعمیرات: ۶۶۰۹۷۸۵۹      شعبه شرق :۷۷۹۷۸۱۳۵   شعبه هفت تیر: ۸۸۸۳۶۱۰۲   شعبه جنوب: ۵۵۳۰۰۵۶۸